THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Thực hiện từ 06/11/2017)

                                                     
    1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D
THỨ 2 SÁNG
HUYỀN
  CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
  TA3 T   TV KNS T AN TIN NG   TĐ  TD TOAN    TĐ: P13 TA1
  NG:P4 AN   TV TV TA3 TNXH TIN KNS KC   KC T ĐP9 T TA1:P13 T T TD
4A AN MT1   T TV TA3 T T T THKT TIN T   T CT    TA2 Đ Đ KHOA T: P10 TD TA1
T MT1   Đ Đ T NG Đ Đ Đ Đ Đ Đ TA3 TIN Đ Đ   Đ Đ KNS T AN THKT CT:P10 TA1 TD T
          Đ Đ NG:VP:H           5D 5A     TD           LS   MT1
CHIỀU
TÂM
MT2 TV Đ Đ- CHI MT1 NG:T     T T THKTT AN   T TA2   LTVC CT CT TD     4A  
TV TV TV TV AN     Đ Đ MT2 BDHST NG:T   TD KC TA2 KC   Đ Đ Đ Đ KHOA CT      
TV Đ Đ TV TV TNXH     THKT Đ Đ THKTTV MT2   TD MT1 NG:T   KH TA2 LTVC      
      T       NG: T         KC T   T                
                                               
THỨ 3 SÁNG TA3   5A       T T T T   T MT1 5D T AN T T TIN TA2 TOAN HUỆ TA1 T T
TV         KC KNS THKT KC   KC TA3 CT TD CT TA2 TIN T LTVC TA1 MT1 Đ Đ Đ Đ
TV 4A         CT KC AN TA3   TA1 TD TNXH T TNXH KC KNS:P 13 KC TA2 T MT1 TIN CT
MT1         KNS TA3 KC MT2   TA1 T TD CT TC TD NG:H AN LTVC HUỆ TIN KHOA
            AN                   NG:P3:H   NG:P3 KC     KNS:P 7  
CHIỀU T MT1 TV TV TV NG:H   3A THKT T TA3:T THKT CT T   Đ Đ TA1 MT2 T TIN   KC T CT LTVC
TNXH  MT1 TV TV TV TV   THKT CT TA3:T NG:H TNXH CT   TNXH TA1 MT2 KH TIN KNS: P11 LS Đ Đ KHOA KC
MT1 TV MT2 T T TV   GDBD LTVC T CT Đ Đ Đ Đ   THKT NG: T TA2 LTVC KNS: P8 TIN KH CT LTVC THKT
  TV T KNS: VP TC T       KC   NG: H TNXH         MT2   TIN        
                  CT                          
THỨ 4 SÁNG TA3 TV TV AN TD TA1 T T MT2 T T T T T TA2 T T   5D 5A 1D T T T T
AN TV TV T TV TV MT2 TA3 TA2     ĐL   LTVC KC TA1
NG:H T T Đ Đ TV TV MT2 LTVC TA3 THKT LTVC AN TD T LTVC LTVC     TA1 KC
T BDHST KNS:P5 TNXH TA2 AN LTVC CT MT2 TD TD LTVC LTVC TA3 TC THKT     TD NG:T LS LS
        TA2 TC Đ Đ   KNS: PHTM                     NG:P8:T KH   NG:P8
CHIỀU KNS: P3 AN TC TA3:T       MT2 T THKT     TC MT1   TA2   T T T TOAN TIN TLV TLV
TV KNS: P4 :THKTT TV       MT2 THKT     AN TA3:T   TA2   KHOA TD TLV TIN THKT THKT
TV MT2 BDHS TV       BDHS LT&C BDHS     TNXH MT1   TD   TLV KC TA2 THKT: KNS:P4 AN KHOA
                                  THKT TLV TLV TA2   3A    
                                               
THỨ 5 SÁNG T T TV   MT2 TA1 T T 5A T T T 5D TA3 T T AN TD HĐ1 ĐL TA2 TOAN T T T MT1
MT1 TA3 TV   TV T TV TV Tviết TV TV T LTVC MT2 T TA2:P8 HĐ1 LS TD TLV KH ĐL TA1
TV TV T   TV TV CT TA3 CT TC TC LTVC CT TV TV TIN TA2 TOÁN LS Đ Đ: HĐ1 TD TA1 AN
TV TV TA3   T TV TD CT TNXH THKT MT1   TV TC TNXH TD TIN AN LSỬ TA2 TLV TA1 KHOA TD
            TC       TNXH TD       CT                  
CHIỀU THKT  HĐ1: TNXH TNXH TV   TNXH   3A T TC     T TNXH TV   TA1 AN T LTVC LTVC LTVC TLV LTVC T
TV HĐ1: THKTTV GDHST TV   MT1   Tviết TLV     TV AN TNXH   TA1 T LTVC THKT KHOA TIN THKT THKT KNS:P9
BDHS HĐ1: BDHSTV GDHSTV T   TD   CT BDHS     CT THKT AN   MT1 LTVC THKT ĐLI THKT TIN KH TA1 ĐL
      TD       TNXH       THKT       KNS: TL               LTVC
      TC                                        
THỨ 6 SÁNG
HUYỀN
4A 5D 5A       TA3 MT2 T AN T T T T T T T T TD TA2 TOAN TA1 T MT1 T
      T MT2 TLV T CT CT TA3 CT TLV TLV CT KH TA2 TD DL MT1 LTVC TA1 TLV
      TLV T CT TA3 TLV TLV TLV TLV TD SH TLV TLV T MT2 TLV TD TA1 MT1 SH
      TD TLV SH SH TD TD SH TA3 THKT TA2 TNXH SH KH MT2 SH MT1 ĐL TD TA1
                SH SH   SH SH TA2 SH                
CHIỀU TV TV SH TA3:T TV TV TNXH BDHS 2A       4A 5A         HĐ1 ĐL MT2 TOAN TA2 T TLV T TIN
TV TV TA3:T THKT TV TV THKT THKT             TA2 TLV TLV MT2 THKT:HĐ1 THKT TLV TIN
T T TV TV T T SH SH                 HĐ1 LS SH SH MT2 SH SH SH  
SH SH TV TV THKT THKT                                  
      SH SH SH         0                        
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TA1 Hoàng Ngọc ThùyTâm   Tiếng Anh Khối 5: 4x 4 = 16 tiết, Tiếng Anh ; 1E, 2E, 3Đ: 8 tiết.                                
TA2 Nguyễn Thị Huyền   Tiếng Anh Khối 4: 4x 4 = 16 tiết,  3D, 1Đ: 6 tiết, 3c: 4 tiết                                
TA3 Phạm Thị Thúy   Tiếng Anh  3A,3B:  2x 4 = 8 tiết, Khối 1, khối 2 trường chính 16 tiết. 2Đ 2 tiết                               
TD1 Bùi Thị Bình   Khối 4, 5: 8 x 2 = 16, Khối 3 trường chính: 2 x 2 = 4 tiết , 1Đ, 3D " 3 tiết                                
TD2                                                
AN1 Nguyễn Thị Hằng Nga   Âm nhạc: Khối 1,2,3,4 và 5C,5D, BDAN lớp 1B                                
AN2 Nguyễn Thị Huệ   Âm nhạc: 5A, 5B                                      
MT1 Nguyễn Thị Thanh Hà   Mĩ Thuật Khối 5:  4 tiết, 1A,1B,1C,1D: 4 Tiết, MT: 1E, 2E, 3Đ, 3C: 4 TIẾT, MT 3A,3B: 2 tiết,
 Thủ công 1A,1B,1C" 3 tiết,Thủ công 3B: 1 tiết, Kĩ thuật khối 5: 4 tiết;  BDMT:  1A: 1 TIẾT
                               
MT2 Trần Thị Nga   Mĩ Thuật Khối 4:  4 tiết, 2A,2B,2C,2D:  4 Tiết, MT: 1Đ, 2Đ, 3D : 3 TIẾT,
Thủ công 2B,2C 2 Tiết, Kĩ thuật Khối 4: 4 tiết. Thể dục: 1A, 1B, 1C,2B, 2C,  7 tiết, 
                               
                                                     
Lưu ý: Bôi đen hoặc lớp khác vào phòng học lớp mình tức là lớp mình nghỉ hoặc học tin học                                

No comments yet. Be the first.