Thời khóa biểu


Trường TH: Hồng Thái Đông

   

THỜI KHOÁ BIỂU

               

Năm học 2016 - 2017

                           

Học kỳ 1

   

Thực hiện từ ngày 10   tháng 10 năm 2016

       
                                               

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

5A

5B

5C

2

1

TV

TV

TV

TV

TV

T.Đọc

T.Đọc

TA3

T.Đọc

T.Đọc

Toán

Toán

Toán

T.đọc

ÂN

TA2

TĐọc

MT1

TĐọc

TV

TV

MT2

2

TV

TV

TV

TV

TV

T.Đọc

T.Đọc

TA3

T.Đọc

T.Đọc

Đ.Đ

TA1

MT2

KC

TD2

TA2

T

KT1

T

TV

TV

Toán

3

TD3

ÂN

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

T.Đọc

Toán

Toán

TA1

T.đọc

Toán

T.đọc

TĐọc

TA2

TĐọc

MT1

TA3

TD1

TV

4

Toán

Toán

Đđưc

Đđưc

Đđưc

ÂN

TC1

T.Đọc

Đ Đ

Đ Đ

TA1

KC

KC

Đ.Đ

KC

T

TA2

T

TD1

TA3

MT2

TV

5

KNS

Đđưc

TA2

MT1

Thủ công

Đ Đ

Đ Đ

Toán

ÂN

T.C

T đọc

THKT

Đ.Đ

TA1

Toán

CTả

CTả

TD1

CTả

T

T

Tin

6

TA2

 

KNS

ÂN

THKT

TA3

THKT

TD3

MT1

THKT

KC

GĐHS

THKT

TA1

Đ Đ

ĐĐức

TD1

CTả

ĐĐức

GDLS

GDLS

Tin

7

ÂN

 

TD3

TA2

HĐNG

TA3

HDNG

T.C

TC1

BDHS

THKT

HĐNG

TA1

TD1

THKT

LSử

ĐĐức

ĐĐức

LSử

Khoa

Khoa

KNS

3

1

Toán

TV

TA2

TV

TD2

Toán

Toán

Toán

TA3

Toán

Tin

Toán

Toán

Toán

Toán

T

T

KNS

T

T

KT2

T

2

TA2

TV

Toán

TV

ÂN

K.C

K.C

K.C

TA3

K.C

Tin

CT

CT

CT

CT

TD1

Khoa

T

KNS

GDLS

ÂN

KT2

3

TV

TD1

TV

Toán

TV

C.tả

C.tả

C.tả

Toán

KNS

Toán

MT2

Tin

TN_XH

TD2

LTVC

LTVC

TA2

LTVC

TV

TA3

TV

4

TV

Toán

TV

TN-XH

TV

TD3

TN-XH

TN-XH

C.tả

ÂN

CT

TD1

Tin

THKT

KNS

KC

KC

TA2

KC

LSử

TA3

Khoa

5

TN-XH

 

 

Thủ công

Toán

TN-XH

MT1

ĐĐ

TN-XH

C.tả

TD1

Đ Đ

ÂN

TA1

MT2

Khoa

Tin

LTVC

Khoa

TA3

T

LSử

6

Đđưc

 

HĐNG

THKT

 

MT1

KNS

BDHS

KC

TD3

TN-XH

ÂN

TD1

TA1

TN-XH

Địa

Tin

KC

Địa

TA3

TV

GDLS

7

THKT

HĐNG

MT1

BDHS

BDHS

BDHS

TD3

TKHT

THKT

TN-XH

GĐHS

TN-XH

TA1

ÂN

HĐNG

HĐNG

KNS

Khoa

HĐNG

TD1

LSử

TA3

4

1

TV

TV

ÂN

Toán

TV

Toán

Toán

Toán

TD3

TA3

Toán

Toán

Toán

Toán

T Đọc

MT1

T

Tin

TA2

T

TV

TD1

2

TV

TV

Toán

TD3

TV

T.Đọc

ÂN

T.Đọc

Toán

TA3

TD1

T Đọc

T Đọc

T Đọc

LTVC

KT1

TĐọc

Tin

TA2

TV

TV

TV

3

Toán

Toán

TV

TV

TA1

LTVC

T.Đọc

ÂN

T.Đọc

Toán

T Đọc

TD1

LTVC

LTVC

Toán

T

MT1

TA2

Tin

MT2

TA3

TV

4

HĐNG

TN-XH

TV

TV

Toán

T.viết

LTVC

LTVC

LTVC

T.Đọc

MT2

LTVC

TD1

GĐHS

TA1

TĐọc

KT1

TA2

Tin

TV

TA3

Địa

5

 

 

 

 

 

 

 

HĐNG

 

LTVC

 

 

 

HĐNG

TA1

 

 

 

 

 

 

 

6

 

KNS

 

 

 

 

HDTH

 

 

 

LTVC

Tin

TN_XH

 

 

TLV

TLV

T

KT1

ÂN

T

TA3

7

 

TA2

 

 

 

 

HDTH

 

 

 

THKT

Tin

TC

 

 

Khoa

Địa

TĐọc

T

KT1

KNS

Khoa

8

 

TA2

 

 

 

 

HDTH

 

 

 

HĐNG

KNS

HĐNG

 

 

THKT

THKT

Địa

TĐọc

Địa

GDLS

GDLS

5

1

MT1

TV

TV

TV

Toán

Toán

Toán

Toán

TD3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

TA2

T

ÂN

TD1

T

T

TA3

2

TC1

TV

TV

TV

TA1

HĐNG

T.viết

T.viết

Toán

T.viết

T.viết

T.viết

T.viết

MT2

T.viết

TA2

LTVC

T

ÂN

Khoa

TD1

TA3

3

TV

MT1

TN-XH

Toán

TV

C.T

TA3

C.tả

T.viết

TC

CT

TA1

CT

T.viết

CT

TD1

TA2

TLV

T

TV

TV

ÂN

4

TV

TC1

Thủ công

HĐNG

TV

TC

TA3

TLV

HĐNG

C.tả

TN-XH

TA1

TN-XH

CT

TN-XH

ÂN

TA2

Khoa

TLV

HĐNG

TV

TD1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNG

 

 

 

TN-XH

TC

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

C.T

 

 

 

KNS

CT

GĐHS

 

 

T

Khoa

LTVC

LTVC

Tin

Khoa

Toán

7

 

 

 

 

 

 

HDTH

 

 

 

TA1

TN-XH

KNS

 

 

LTVC

LSử

LSử

Khoa

Tin

Địa

TV

8

 

 

 

 

 

 

HDTH

 

 

 

TA1

THKT

THKT

 

 

THKT

HĐNG

THKT

THKT

KNS

HĐNG

HĐNG

6

1

TV

TV

TV

TV

MT1

TD3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

TA1

Tin

ÂN

T

TA2

T

T

Toán

2

TV

TV

TV

TV

TV

Toán

TD3

SH

CT

MT1

ÂN

TLV

TLV

TD1

TA1

Tin

T

HĐNG

TA2

TV

TV

Địa

3

Toán

Toán

Toán

TA2

TV

TLV

TLV

TD3

TLV

TLV

TLV

TA1

SH

TLV

Toán

T

TLV

TD1

T

TV

Tin

TV

4

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

MT1

SH

SH

TC

TC

TA1

TC

TLV

TLV

TD1

TLV

TLV

SH

Tin

TV

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH

SH

TA1

SH

SH

SH

SH

SH

SH

TD1

SH

SH