Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo lịch trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 như sau:


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIÊU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:306 TB/THHTĐ

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Đông Triều, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2023

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo lịch trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

SĐT

1

Ngày 31/12/2022

(Thứ bảy)

Phạm Thị Hương Dịu

Phó Hiệu trưởng

0978627558

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

0358858282

Nguyễn Văn Thuấn

Bảo vệ

0977809728

2

Ngày 01/01/2023

(Chủ nhật)

Trần Thị Thu Hằng

Phó Hiệu trưởng

0969899668

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên

0358882068

Lê Văn Khay

Bảo vệ

0344898984

3

Ngày 02/01/2023

(Thứ hai)

Dương Thị Thúy Hằng

Hiệu trưởng

0972332162

Khúc Thị Trang

Nhân viên

0334033238

Nguyễn Văn Thuấn

Bảo vệ

0977809728

Nhà trường xin thông báo lịch trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 để CBGV,NV nhà trường nắm bắt, liên hệ công việc./.

Nơi nhận:

- CBGV,NV nhà trường;

- Đăng Cổng TT nhà trường;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Thúy Hằng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu