PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
Năm học 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số 197/QĐ-THHTĐ ngày 01/08/2018 của trường TH Hồng Thái Đông)
 
                     
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2018-2019
Kiêm nhiệm Ghi chú
TC ĐH
1 Vũ Quế Nga 09/01/1975     ĐH GD tiểu học Phụ trách chung toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Phụ trách công tác: Tổ chức, tài chính, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng, giáo dục đạo đức học sinh, XHH giáo dục, cơ sở vật chất, Bảo hiểm các loại, tổ Văn phòng.
Dạy thay khối 1
Bí thư chi bộ. Chi hội trưởng chi hội CTĐ HT
2 Trần Thị Thu Hằng 22/12/1977     ĐH GD tiểu học Phụ trách công tác: Tuyển sinh, Công tác phổ cập giáo dục, lao động; Phụ trách công tác dạy và học Tổ 1, Tổ 2+3; Theo dõi sĩ số HS;  Hoạt động lớp bán trú;  Chữ thập đỏ; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; Các cuộc vân động và phong trào thi đua; Phụ trách công tác kiểm định. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công  Phụ trách điểm
trường Tân Yên
Phó HT
3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985     ĐH GD tiểu học , Công tác dạy và học; Kiểm tra nội bộ; Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên; Phụ trách tổ 4-5; Quản lý hồ sơ thi và kiểm tra, sổ sách theo quy định; CTTT, các cuộc thi; Quản lý cơ sở vật chất; Theo dõi sĩ số giáo viên, xếp thời khóa biểu, Dạy thay khối 4, 5; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công                      Phụ trách điểm
trường Tân Lập
Phó HT
4 Hà Thị Thu  Hương 06/01/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1A  TT tổ 1  
5 Nguyễn Thị  Thu 18/7/1975     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1B CTCĐ - Tổ phó tổ 1  
6 Nguyễn Thu Hương 09/11/1987     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 1C    
7 Vũ Thị Lan  Chi 06/11/1963 TC     SP tiểu học CN Lớp 1D    
8 Nguyễn Thị Thanh  13/07/1987     SP Mỹ thuật CN Lớp 1Đ và dạy Mĩ thuật, thủ công    
9 Vũ Thị Quế 25/05/1983     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1E Phụ trách điểm
trường Tân Yên
 
10 Bùi Thị  Ly 28/12/1989     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1H Phụ trách điểm
trường Tân Lập
 
11 Nguyễn Thị  Huệ 30/10/1981     SP Âm nhạc  CN LỚP 2AN -TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng     
12 Phạm Thị Thu  23/3/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2B TT tổ 2+3  
13 Hoàng Ngọc Thuỳ  Tâm 26/03/1978     SP Tiếng Anh Dạy Tiếng Anh và CN Lớp 2C    
14 Nguyễn Thị  Huyền 28/6/1977     ĐH SP Tiếng Anh GV Tiếng Anh, CN Lớp 2D    
15 Nguyễn Thị Hằng  Nga 07/10/1983     SP âm nhạc  Dạy và CN Lớp 2E, Dạy âm nhạc     
16 Hà Thị Kim  Oanh 23/11/1976     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3A Tổ phó
 tổ 2+3
 
17 Bùi Thị Mĩ  Thuỳ 09/02/1972     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3B    
18 Trần Thị  Nga 16/09/1988     SP Mỹ thuật CN Lớp 3C và dạy Mĩ thuật,  thủ
công, kĩ thuật
   
19 Phạm Thị Thuý 16/03/1980     ĐH SP Tiếng Anh CN Lớp 3D, dạy Tiếng Anh     
20 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 3Đ    
21 Đoàn Thị Như  Quỳnh         SP tiểu học Dạy và CN Lớp 3E    
22 Vương Thị  Hương 28/5/1977     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4A Tổ phó
 tổ 4+5
 
23 Từ Thị Huyền 03/12/1988     ĐH ĐH tiểu học Dạy và CN Lớp 4B, Thư Kí Hội Đồng     
24 Dương Thị  Duyên           Dạy và CN Lớp 4C    
25 Nguyễn Thị Phương Nghĩa 19/8/1985     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4D    
26 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/9/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5A TT tổ 4+5  
27 Đỗ Thị  Thuý 20/8/1984     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5B Trưởng ban
thanh tra nhân dân
 
28 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5C    
29 Vũ Thị  Dung 09/12/1988     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5D BT
Chi đoàn
 
30 Nguyễn Thị  Huệ 30/10/1981     SP Âm nhạc TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng  Dạy thay
Âm nhạc, viết tin bài đội
 
31 Nguyễn Thị  Huyền 28/6/1977     ĐH SP Tiếng Anh GV Tiếng Anh, Hoạt động ngoài giờ    
32 Hoàng Ngọc Thuỳ  Tâm 26/03/1978     SP Tiếng Anh Dạy Tiếng Anh     
33 Bùi Thị  Bình 02/10/1983     SP thể dục
Thể thao
Dạy Thể dục     
34 Phạm Thị  Thuý 02/12/1985     TC kế toán Hành chính - thủ quỹ     
35 Hoàng Thị Hằng 14/9/1989 TC     Thư viện -
 thiết bị
Phụ trách Thiết bị - thư viện    
36 Lê Thị Hồng  Thái  02/08/1986     ĐH Kế toán  Hành chính - văn thư     
                   
                   
                HIỆU TRƯỞNG  
                (ký và đóng dấu)  
                     
                     
                     
                                           Vũ Quế Nga    

No comments yet. Be the first.