THỜI KHOÁ BIỂU năm học 2016-2017


Trường TH: Hồng Thái Đông     THỜI KHOÁ BIỂU                 
Năm học 2016 - 2017                            
Học kỳ 1     Thực hiện từ ngày  31 tháng 10 năm 2016        
                                               
THỨ TIẾT 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C
2 1 TV TV TV TV TV T.Đọc T.Đọc TA3 T.Đọc T.Đọc Toán Toán Toán T.đọc ÂN TA2 TĐọc MT1 TĐọc TV TV MT2
2 TV TV TV TV TV T.Đọc T.Đọc TA3 T.Đọc T.Đọc Đ.Đ TA1 MT2 KC TD2 TA2 T KT1 T TV TV Toán
3 TD3 ÂN Toán Toán Toán Toán Toán T.Đọc Toán Toán TA1 T.đọc Toán T.đọc TĐọc TA2 TĐọc MT1 TA3 TD1 TV
4 Toán Toán Đđưc Đđưc Đđưc ÂN TC1 T.Đọc Đ Đ Đ Đ TA1 KC KC Đ.Đ KC T TA2 T TD1 TA3 MT2 TV
                                             
5 ĐS Đđưc TA2 MT1 TC Đ Đ Đ Đ Toán ÂN TD3 T đọc THKT Đ.Đ TA1 Toán CTả CTả TD1 ĐS T T Tin
6 TA2 THKT ĐS ÂN TNXH TA3 THKT TD3 MT1 THKT KC GĐHS THKT TA1 Đ Đ ĐĐức TD1 CTả KNS GDLS GDLS Tin
7 ÂN HDTH TD3 TA2 HĐNG TA3 HDNG T.C TC1 BDHS THKT HĐNG TA1 TD1 THKT LSử ĐĐức ĐĐức Tin Khoa Khoa KNS
                                        Tin      
3 1 Toán TV TA2 TV TD2 Toán Toán Toán TA3 ĐS CT Toán Toán Toán TD2 T T LTVC T T KT2 T
2 TA2 TV Toán TV ÂN K.C K.C K.C TA3 ÂN THKT CT CT CT ĐS TD1 Khoa T CTả GDLS ÂN KT2
3 TV TD1 TV Toán TV C.tả C.tả C.tả Toán Toán Toán MT2 THKT TN_XH Toán LTVC LTVC TA2 LTVC TV TA3 TV
4 TV Toán TV TN-XH TV TD3 TN-XH TN-XH C.tả KC LTVC TD1 BDHS THKT Ctả KC KC TA2 KC LSử TA3 Khoa
                                             
5 TN-XH HDTH THKT Thủ công Toán TN-XH MT1 ĐĐ TN-XH C.tả TD1 Đ Đ ÂN TA1 MT2 Khoa Tin ĐS Khoa TA3 T LSử
6 Đđưc HDTH HĐNG THKT THKT MT1 ĐS BDHS KC TD3 TN-XH ÂN TD1 TA1 TN-XH Địa Tin KNS Địa TA3 TV GDLS
7 THKT HĐNG MT1 BDHS BDHS BDHS TD3 TKHT THKT TN-XH BDHS TN-XH TA1 ÂN HĐNG HĐNG KNS Tin HĐNG TD1 LSử TA3
                                      Tin        
4 1 TV TV ÂN Toán TV Toán Toán Toán TD3 TA3 Toán Toán Toán Toán T Đọc MT1 T KC TA2 T TV TD1
2 TV TV Toán TD3 TV T.Đọc ÂN T.Đọc Toán TA3 TD1 T Đọc T Đọc T Đọc LTVC KT1 T Đọc Khoa TA2 TV2 TV TV
3 Toán Toán TV TV TA1 LTVC T.Đọc ÂN T.Đọc Toán T Đọc TD1 LTVC LTVC Toán T MT1 TA2 ĐĐức MT2 TA3 TV
4 HĐNG TN-XH TV TV Toán T.viết LTVC LTVC LTVC T.Đọc MT2 LTVC TD1 GĐHS TA1 TĐọc KT1 TA2 LSử TV TA3 Địa
5               HĐNG   LTVC       HĐNG TA1              
6   ĐS HDTH       HDTH       ĐS Tin TN_XH       TLV T KT1 ÂN T TA3
7   TA2 HDTH       HDTH       KNS Tin TC       Địa TĐọc T KT1 HĐNG Khoa
8   TA2 HDTH       HDTH       Tin KNS HĐNG       THKT Địa TĐọc Địa GDLS GDLS
                        Tin                      
5 1 MT1 TV TV TV Toán Toán Toán Toán TD3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán TA2 T ÂN TD1 T T TA3
2 TC1 TV TV TV TA1 HĐNG T.viết T.viết Toán T.viết T.viết T.viết T.viết MT2 T.viết TA2 LTVC T ÂN Khoa TD1 TA3
3 TV MT1 TN-XH Toán TV C.T TA3 C.tả T.viết TC CT TA1 CT T.viết CT TD1 TA2 TLV T TV TV ÂN
4 TV TC1 TC HĐNG TV TC TA3 TLV HĐNG C.tả TN-XH TA1 TN-XH CT TN-XH ÂN TA2 Khoa TLV HĐNG TV TD1
5                   KNS       TN-XH KNS              
6   HDTH HDTH       C.T       HĐNG CT Đ sách     Toán Khoa LTVC LTVC Tin   Toán
7   HDTH HDTH       HDTH       TA1 TN-XH KNS     TLV LSử LSử Khoa Tin   TV
8   HDTH HDTH       HDTH       TA1 THKT Tin     Khoa HĐNG THKT THKT KNS   HĐNG
                            Tin                  
6 1 TV TV TV TV MT1 TD3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán TA1 T ÂN T TA2 T T Toán
2 TV TV TV TV TV Toán TD3 SH CT MT1 ÂN TLV TLV TD1 TA1 LTVC T HĐNG TA2 TV TV Địa
3 Toán Toán Toán TA2 TV TLV TLV TD3 TLV TLV TLV TA1 SH TLV Toán THKT TLV TD1 T TV Khoa TV
4 SH SH SH SH SH SH SH MT1 SH SH TC TC TA1 TC TLV TLV TD1 TLV TLV SH Địa TV
5 KNS KNS KNS       KNS     KNS SH SH TA1 SH SH SH SH SH SH TD1 SH SH
  6                               Tin         ĐS  
7                               Tin         KNS  
8                                         Tin  
                                          Tin  
                                             
                                               
                                        NGƯỜI LẬP    
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                      Phạm Thị Hương Dịu  

No comments yet. Be the first.

Others: