PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 06 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018


STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

 754

198 

161 

136 

125 

134 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

 683

143 

120 

160 

136 

124 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

240/754

=31,8%

64/198

=32,3% 

59/161

=36,6% 

50/136

=36,7% 

31/125

=24,8%  

36/134

=26,8% 

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

508 /754

=67,3%

131/198

=66,1% 

99/161

=61,4% 

86/136

=63,2% 

94/125

=75,2% 

98/134

=73,1% 

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

6/754 

=0,07%

3/198

=0,1% 

3/161

=0,1% 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

748/754

= 99,2%

195/198

=98,4% 

158/161

=98,4% 

136/136

=100% 

125/125

=100% 

134/134

=100% 

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

 543/754

=72%

141/198

=71,2% 

122/161

=75,8% 

99/136

=72,8% 

96/125

=76,8% 

85/134

=63,4% 

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

 16/754

=0,21%

2/161

=0,12% 

1/136 

=0,007%

2/125 

=0,01%

11/134

= 0,08%

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

6/754

=0,07% 

3/198

= 0,1%

3/161

= 0,1%

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 30 tháng  05 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu