Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2018-2019  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015  

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014  

CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2014-2015