DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ( CẤP BỔ SUNG ) 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019  

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020  

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020  

Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019- 2020  

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020

Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020  

Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019  

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019


Các trang: 1  2  3  4  5  6