Thông báo cam kết chất lượng trường Tiểu học năm học 2020-2021 

Thông báo cam kết chất lượng trường Tiểu học năm học 2020-2021

 

công khai ngân sách  

Trường tiểu học Hồng Thái Đông

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BỔ SUNG NĂM HỌC 2020-2021  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BỔ SUNG NĂM HỌC 2020-2021

Lịch công tác thang 7/2020  

Lịch công tác thang 7/2020

Lịch công tác tháng 6/2020  

Lịch công tác tháng 6/2020

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ( CẤP BỔ SUNG )  

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019  

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020  

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)


Các trang: 1  2  3  4  5  6