Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2014-2015


Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

 

                         THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2014-2015

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

44

37

4

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

30

30

4

 

 

4

11

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Âm nhạc

2

2

 

 

 

0

1

1

 

 

4

Tiếng nước ngoài

3

3

 

 

 

2

1

 

 

 

5

Tin học

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Hồng Thái Đông, ngày 16 tháng 9 năm 2014

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: