THÔNG TIN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU        
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG      
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
           
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ Trình độ CM Ghi chú
I Viên chức        
1 Vũ Quế Nga 09/01/1975 Hiệu trưởng ĐH-GDTH  
2 Trần Thị Thu Hằng 22/12/1979 Phó hiệu trưởng ĐH TH  
3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985 Phó hiệu trưởng ĐH TH  
4 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 TTCM ĐH TH  
5 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 Giáo viên TC TH  
6 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1974 TTCM ĐH TH  
7 Nguyễn Thị Thu 18/07/1975 TPCM - CTCĐ ĐH TH  
8 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 TTCM ĐH TH  
9 Hà Thị Kim Oanh 23/11/1976 TPCM   ĐH TH  
10 Vương Minh Thu 28/05/1977 Giáo viên CĐ TH  
11 Bùi Thị Mỹ Thùy 02/09/1972 Giáo viên CĐ TH  
12 Vương Thị Hương 01/05/1976 TPCM ĐH TH  
13 Nguyễn Thị Huệ 30/10/1981 TPT CĐ ÂN  
14 Nguyễn Thị Huyền 28/06/1977 Giáo viên ĐH TA  
15 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979 Giáo viên ĐH TH  
16 Phạm Thị Thúy 16/03/1980 Giáo viên ĐH TA  
17 Đỗ Thị Thúy 20/08/1984 Giáo viên ĐH TH  
18 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 Giáo viên CĐ TA  
19 Nguyễn Thị Hằng Nga 07/10/1983 Giáo viên CĐ ÂN  
20 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 Giáo viên CĐ MT  
21 Vũ Thị Dung 12/09/1988 Giáo viên ĐH TH  
22 Từ Thị Huyền 12/03/1988 Giáo viên ĐH TH  
23 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988 Giáo viên ĐH TH  
24 Trần Thị Nga 16/09/1988 Giáo viên CĐ MT  
25 Vũ Thị Quế 25/05/1983 Giáo viên CĐ TH  
26 Bùi Thị Ly 28/12/1989 Giáo viên CĐ TH  
27 Bùi Thị Bình 02/10/1983 Giáo viên CĐ TD  
28 Hoàng Thị Hằng 14/09/1989 NV Thư viện TC TV-TB  
29 Phạm Thị Thúy 12/02/1985 NV HC thủ quỹ - Y tế CĐ KT  
30 Lê Thị Hồng Thái 02/08/1986 NV Hành chính ĐH KT  
II Hợp đồng lao động        
1 Nguyễn Thu Hương 11/09/1987 Giáo viên CĐ TH  
2 Đoàn Thị Như Quỳnh 07/07/1996 Giáo viên CĐ TH  
3 Bùi Thị Mai 20/09/1984 Giáo viên ĐH TH  
4 Nguyễn Thị  Phương Nghĩa 19/08/1985 Giáo viên ĐH TH  
5 Dương Thị Duyên 10/03/1994 Giáo viên CĐ TH  
6 Nguyễn Thị Thủy 12/04/1987 Giáo viên CĐ TH  
7 Lê Thị Thu Hiên 17/05/1988 Giáo viên ĐH TH  
8 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/05/1997 Giáo viên CĐ TH  
9 Nguyễn Thị Linh 06/05/1988 Giáo viên CĐ TH  
10 Đào Thị Thoa 05/10/1989 Giáo viên CĐ ÂN  
11 Hoàng Thị Thảo 30/11/1989 Giáo viên CĐ TH  
           
    HIỆU TRƯỞNG
         
           
      (Đã ký)
           
         
      Vũ Quế Nga

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu