Thông tin đội ngũ CB, GV, NV Năm học 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015- 2016
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NĂM VÀO NGÀNH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Vũ Quế Nga 1975 1994 Hiệu trưởng ĐH  
2 Nguyễn Thị Anh Thu 1971 1990 Phó hiệu trưởng ĐH  
3 Phạm Thị Hương Dịu 1985 2008 Phó hiệu trưởng ĐH  
4 Nguyễn Thị Thu 1975 1995 Giáo viên - CT Công đoàn -TP tổ 1  
5 Hà Thị Thu Hương 1974 1996 Giáo viên - TT tổ 1  
6 Phạm Thị Thu Hà 1974 1993 Giáo viên - TT tổ 2+3  
7 Nguyễn Thị Kim Oanh 1974 1995 Giáo viên - TT tổ 4+5 ĐH  
8 Hà Thị Kim Oanh 1976 1998 Giáo viên - TP tổ 2+3  
9 Vương Thị Hương 1976 1998 Giáo viên - TP tổ 4+5  
10 Nguyễn Thị Huệ 1981 2002 Tổng phụ trách  
11 Vũ Thị Dung 1988 2011 Giáo viên - Bí thư ĐTN ĐH  
12 Phạm Minh Trâm 1988 2009 Giáo viên - Thư ký HĐ ĐH  
13 Ngô Thị Tằm 1962 1980 Giáo viên  T/Cấp  
14 Nguyễn Thị Lan 1961 1980 Giáo viên T/Cấp  
15 Vũ Thị Lan Chi 1963 1980 Giáo viên T/Cấp  
16 Đinh Thị Láng 1963 1987 Giáo viên  
17 Khổng Thị Tuyết 1960 1980 Giáo viên T/Cấp  
18 Nguyễn Thị Tuyển 1961 1982 Giáo viên T/Cấp  
19 Phạm Thị Lý 1964 1981 Giáo viên T/Cấp  
20 Bùi Thị Mỹ Thuỳ 1972 1998 Giáo viên  
21 Vương Minh Thu 1977 1997 Giáo viên  
22 Nguyễn Thị Sơn 1964 1983 Giáo viên T/Cấp  
23 Đỗ Thị Thuý 1984 2007 Giáo viên  
24 Lưu Thị Hằng Nga 1979 2001 Giáo viên  
25 Vũ Thị Quế 1983 2009 Giáo viên   
26 Từ Thị Huyền 1988 2012 Giáo viên ĐH  
27 Hà Thị Hoàn 1977 2009 Giáo viên T/Cấp  
28 Nguyễn Thị Huyền 1977 2004 Giáo viên ĐH  
29 Phạm Thị Thuý 1980 2004 Giáo viên ĐH  
30 Hoàng Ngọc Thuỳ Tâm 1978 2006 Giáo viên  
31 Nguyễn Thị Thanh Hà 1987 2009 Giáo viên  
32 Nguyễn Thị Hằng Nga 1983 2007 Giáo viên  
33 Bùi Thị Bình 1983 2014 Giáo viên  
34 Bùi Thị Ly 1990 2014 Giáo viên  
35 Trần Thị Nga 1988 2012 Giáo viên  
36 Lương Thị Thơ 1967 1996 Kế toán ĐH  
37 Nguyễn Thị Ngọc 1985 2009 Hành chính văn thư ĐH Tin học  
38 Phạm Thị Thuý 1985 2009 Hành chính văn thư T/Cấp kế toán  
39 Vũ Thị Hà 1987 2011 Y tế T/cấp y  
40 Hoàng Thị Hằng 1989 2011 Thư viện - Thiết bị T/cấp  
             
        HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
             
          Vũ Quế Nga  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu