THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
                                

 

 

 

Số:98/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày  03 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

                                                                                                                                                                                                   

 

* Trọng tâm công tác tháng 05/2017:

- tổ chức các hoạt động chuyên môn chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức kiểm tra cuối năm học, hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh kỳ II, cả năm

- Tổng kết năm học

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

01-02/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Toàn trường

03/5

Học bình thường

Toàn trường

05/5

Họp hội đồng sư phạm

Toàn thể CB, GV, NV

06/5

Tham dự tổng kết Hội thi GVCN lớp giỏi tiểu học cấp thị xã

Hiệu trưởng + Giáo viên đạt GVCN giỏi

08-11/5

Kiểm tra cuối năm học 2016-2017

Hiệu phó

12/5

Nghiệm thu Công trình măng non lần 3

BGK + Ban lao động

13/5

Tham dự Hội thi Họa mi vàng cấp thị xã năm 2017

TPT

Họp tổ Chuyên môn bình xét thi đua, đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, thực hiện chủ đề năm, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chuyên môn + tổ văn phòng

15/5

Chiều họp thi đua

Ban thi đua

17/5

 Hoàn thành hồ sơ thi đua

Thư ký hội đồng

Tham dự lễ dâng hương tại khu Lưu niệm Bác dừng chân xã Hồng Thái Tây

Hiệu trưởng

18-20/5

Duyệt học bạ

BGH

19/5

Đại hội cháu ngon Bác Hồ

TPT

21/5

Họp phụ huynh học sinh

BGH+GVCN

24/5

Hoàn thành chương trình

Hiệu phó

25/5

Tổng kết lớp

GVCN

26-29/5

Kiểm định chất lượng giáo dục

Toàn thể CB, GV, NV

27-29/5

Tham dự Ngày hội khoa học công nghệ của Phòng GD&ĐT tổ chức

BGH, GV, NV

30/5

Tổng kết trường

Toàn trường

31/5

Tổng kết nội bộ

Toàn thể CB, GV, NV

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu