THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 360/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 12/2016:

- Tổ chức thi Tiếng anh, giải Toán trên mạng internet cấp trường.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam, 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

- Tổ chức kiểm tra cuối  kỳ I năm học 2016-2017.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

02/12

Họp hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV

03/12

Thi Tiếng Anh (IOE) qua mạng internet cấp trường năm học 2016-2017.

Đ/c Dịu + Ngọc

05/12

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng tại Phòng giáo dục

Hiệu trưởng

08/12

Kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

BGH

16/12

Tham dự Hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT,

năm học 2016-2017 tại trường TH Kim Sơn.

Đ/c Dịu + Huệ

20-23/12

Thi giải toán bằng Tiếng Việt qua mạng cấp trường năm học 2016-2017

Đ/c Dịu + Ngọc

22/12

Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Đ/c Huệ

27/12

Thi giải toán bằng Tiếng Anh qua mạng cấp trường năm học 2016-2017

Đ/c Dịu + Ngọc

29-30/12

Kiểm tra học kì I, chấm bài

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu