THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:332/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 04 tháng 12 năm 2017


THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 12/2017:

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

- Tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam, 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

02/12

- Họp hội đồng sư phạm, đánh giá cán bộ, viên chức năm 2017

Toàn thể CB, GV, NV

04/12

- Tổng kết đợt thi đua 20/11, phát động thi đua 22/12

Hiệu trưởng

05/12

- Hoàn thành BHYT

Đ/c Vũ Hà

06/12

- Hoàn thành hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ nghèo, cận nghèo

 Đ/c Nhẫn

09/12

- Tập huấn phòng học thông minh trên thiết bị phòng học tin học

Đ/c Anh Thu + Ngọc

16/12

- Các tổ chuyên môn dự giờ

Tổ CM

18-19/12

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (phần thi thực hành tại TH Hoàng Quế)

Giáo viên đăng ký

21/12

- Thi Rung chuông vàng

Đ/c Huệ

23/12

- Tổ chức chuyên đề

Tổ 2+3, tổ 4+5

29/12

- Tổ chức Ngày hội vệ sinh môi trường

Đ/c Anh Thu

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu