THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  94/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 Đông Triều, ngày  26  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

Thực hiện công văn số 423/PDG&ĐT ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều  về việc hướng  dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017.

Thực hiện chương trình công tác tháng 4/2017, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực nghỉ lễ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 như sau:

 

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

29/4/2017

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

0914650405

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

0906073156

2

30/4/2017

Nguyễn Thị Anh Thu

Phó Hiệu trưởng

0977308924

Hoàng Thị Hằng

Thư viện

01658882068

3

01/5/2017

Nguyễn Thị Anh Thu

Phó Hiệu trưởng

0977308924

Lương Thị Thơ

Kế toán

0962063709

4

02/5/2017

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

0914650405

Vũ Thị Hà

Y tế

01683674329

 

Trong các ngày nghỉ lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

Nhà trường trân trọng thông báo

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Phòng GD&ĐT (b/c);

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Cổng TTĐT trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu