PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
Năm học 2016-2017  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2016-2017
Kiêm nhiệm Tổng số tiết/ tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Vũ Quế Nga 09/01/1975     ĐH GD tiểu học Phụ trách chung toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Phụ trách công tác: Tổ chức, tài chính, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng, giáo dục đạo đức học sinh, XHH giáo dục, cơ sở vật chất, Bảo hiểm các loại, tổ Văn phòng.
Dạy thay khối 1
Bí thư chi bộ. Chi hội trưởng chi hội CTĐ 2 HT
2 Nguyễn Thị Anh  Thu 10/03/1971     ĐH GD tiểu học Phụ trách công tác: Tuyển sinh, PCGD, lao động, kiểm tra nội bộ, công tác dạy và học, bồi dưỡng đội ngũ, theo dõi sĩ số HS-GV, bán trú, chữ thập đỏ, tổ chuyên môn 1, 2+3.
Dạy thay khối 2+ 3 
Phó bí thư chi bộ 4 Phó HT
3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985     ĐH GD tiểu học Phụ trách công tác: Xếp thời khóa biểu, kiểm định chất lượng, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp dân, hồ sơ thi, kiểm tra, sổ sách nhà trường theo quy định, CNTT và các cuộc thi trên mạng Internet, CSVC lớp học.
Dạy thay khối 4+5
  4 Phó HT
4 Hà Thị Thu  Hương 06/01/1974     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1A  TT tổ 1 17  
5 Nguyễn Thị  Thu 18/7/1975     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1B CTCĐ - Tổ phó tổ 1 17  
6 Ngô Thị  Tằm 24/9/1962 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 1C Phụ trách điểm
trường Thượng Thông
20  
7 Vũ Thị Lan  Chi 11/06/1963 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 1D Phụ trách điểm
trường Tân Yên
20  
8 Bùi Thị  Ly 28/12/1989     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1Đ   20  
9 Vũ Thị Quế 25/05/1983     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2A   20  
10 Phạm Thị Thu  23/3/1974     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2B TT tổ 2+3 17  
11 Hoàng Ngọc Thuỳ  Tâm 26/03/1978     SP Tiếng Anh Dạy Tiếng Anh và CN Lớp 2C   20  
12 Vương Minh  Thu 28/5/1977     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2D   20  
13 Phạm Thị  26/01/1964 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 2Đ Phụ trách điểm
trường Tân Lập
20  
14 Hà Thị Kim  Oanh 23/11/1976     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3A Tổ phó
 tổ 2+3
20  
15 Bùi Thị Mĩ  Thuỳ 09/02/1972     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3B   20  
16 Đinh Thị  Láng 05/01/1963     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3C   20  
17 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 3D   20  
18 Nguyễn Thu Hương 09/11/1987     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3Đ   20 GV
Hợp đồng 
19 Từ Thị Huyền 03/12/1988     ĐH ĐH tiểu học Dạy và CN Lớp 4A, Thư Kí Hội Đồng    18  
20 Vương Thị  Hương 28/5/1977     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4B Tổ phó
 tổ 4+5
20  
21 Lưu Thị Hằng  Nga 29/6/1979     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4C   20  
22 Phạm Thị Minh  Trâm 29/09/1988     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4D   20  
23 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/9/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5A TT tổ 4+5 17  
24 Vũ Thị  Dung 09/12/1988     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5B BT
Chi đoàn
20  
25 Đỗ Thị  Thuý 20/8/1984     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5C Trưởng ban
thanh tra nhân dân
18  
26 Bùi Thị  Bình 02/10/1983     SP thể dục
Thể thao
Dạy Thể dục    23  
27 Nguyễn Thị Hằng  Nga 10/07/1983     SP Âm nhạc,
 chứng chỉ thể dục
Dạy Âm nhạc   23  
28 Nguyễn Thị  Huệ 30/10/1981     SP Âm nhạc TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng  Dạy thay
Âm nhạc, viết tin bài đội
2  
29 Nguyễn Thị  Huyền 28/6/1977     ĐH SP Tiếng Anh GV Tiếng Anh, Hoạt động ngoài giờ   23  
30 Phạm Thị Thuý 16/03/1980     ĐH SP Tiếng Anh GV  Tiếng Anh    23  
31 Nguyễn Thị Thanh  13/07/1987     SP Mỹ thuật GV Mĩ thuật, Hoạt động ngoài giờ, thủ công   23  
32 Trần Thị  Nga 16/09/1988     SP Mỹ thuật GV Mĩ thuật, Hoạt động ngoài giờ, thủ
công, kĩ thuật
  23  
33 Lương Thị Thơ 01/05/1967     ĐH ĐH kế toán Kế toán      
34 Nguyễn Thị  Ngọc 12/10/1985     ĐH Tin học Hành chính tin học Dạy tin    
35 Phạm Thị  Thuý 02/12/1985 TC     TC kế toán Hành chính - thủ quỹ       
36 Vũ Thị  12/10/1987 TC     TC Y tế Y tế Phó ban
   
37 Hoàng Thị Hằng 14/9/1989 TC     Thư viện -
 thiết bị
Phụ trách Thiết bị - thư viện      
                     
                     
                HIỆU TRƯỞNG    
                (ký và đóng dấu)    
                       
                       
                       
                       
                                                   Vũ Quế Nga    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu