PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
Năm học 2017-2018  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2017-2018
Kiêm nhiệm Tổng số tiết/ tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Vũ Quế Nga 09/01/1975     ĐH GD tiểu học Phụ trách chung toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Phụ trách công tác: Tổ chức, tài chính, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng, giáo dục đạo đức học sinh, XHH giáo dục,  bảo hiểm các loại, phụ trách tổ Văn phòng. Tổ chuyên môn 1, dạy thay khối 1 Bí thư chi bộ. Chi hội trưởng chi hội CTĐ 2 HT
2 Nguyễn Thị Anh  Thu 10/03/1971     ĐH GD tiểu học Phụ trách công tác: Tuyển sinh, PCGD, lao động, kiểm tra nội bộ, công tác dạy và học, bồi dưỡng đội ngũ, theo dõi sĩ số HS-GV, bán trú, chữ thập đỏ, tổ chuyên môn 2+3.
Dạy thay khối 2+ 3 
Phó bí thư chi bộ 4 Phó HT
3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985     ĐH GD tiểu học Phụ trách công tác: Xếp thời khóa biểu, kiểm định chất lượng, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp dân, hồ sơ thi, kiểm tra, sổ sách nhà trường theo quy định, CNTT và các cuộc thi trên mạng Internet, CSVC, công tác an toàn và y tế trường học. Tổ chuyên môn tổ 4+5. Dạy thay khối 4+5   4 Phó HT
4 Hà Thị Thu  Hương 06/01/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1A  TT tổ 1 27  
5 Nguyễn Thị  Thu 18/7/1975     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1B CTCĐ - Tổ phó tổ 1 28  
6 Ngô Thị  Tằm 24/9/1962 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 1C   27  
7 Nguyễn Thị Hằng  Nga 10/07/1983     SP Âm nhạc,
 chứng chỉ thể dục
CN Lớp 1D, Dạy Âm nhạc   24  
8 Vũ Thị Lan  Chi 11/06/1963 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 1Đ Phụ trách điểm
trường Tân Yên
26  
9 Vũ Thị Quế 25/05/1983     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 1E   20  
10 Trần Thị  Nga 16/09/1988     SP Mỹ thuật CN Lớp 4D và dạy Mĩ thuật,  thủ
công, kĩ thuật
  24  
11 Nguyễn Thị Thanh  13/07/1987     SP Mỹ thuật Dạy Mĩ thuật, thủ công, kĩ thuật   23  
12 Nguyễn Thị  Huệ 30/10/1981     SP Âm nhạc TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng  Dạy thay
Âm nhạc, viết tin bài đội
2  
13 Hà Thị Kim  Oanh 23/11/1976     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2A Tổ phó
 tổ 2+3
24  
14 Bùi Thị Mĩ  Thuỳ 09/02/1972     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2B   22  
15 Nguyễn Thị Phương Nghĩa 19/8/1985     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2C   21 GV
Hợp đồng 
16 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 2Đ   20  
17 Nguyễn Thu Hương 09/11/1987     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 2E   22 GV
Hợp đồng 
18 Đoàn Thị Như  Quỳnh 07/07/1996     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3A   20 GV
Hợp đồng 
19 Phạm Thị Thu  23/3/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3B TT tổ 2+3 21  
20 Đinh Thị  Láng 05/01/1963     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3C Phụ trách điểm
trường Thượng Thông
23  
21 Vương Minh  Thu 28/5/1977     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 3D   22  
22 Phạm Thị  26/01/1964 TC     SP tiểu học Dạy và CN Lớp 3Đ Phụ trách điểm
trường Tân Lập
22  
23 Bùi Thị  Ly 28/12/1989     GD tiểu học Tổ 2+3 (NTS 8/2017-01/2018)      
24 Hoàng Thị Hằng 14/9/1989 TC     Thư viện -
 thiết bị
Tổ 2+3, Phụ trách Thiết bị - thư viện      
25 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/9/1974     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4A TT tổ 4+5 23  
26 Đỗ Thị  Thuý 20/8/1984     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4B Trưởng ban
thanh tra nhân dân
23  
27 Dương Thị Duyên 10/03/1994     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4C   21 GV
Hợp đồng 
28 Phạm Thị  Hồng 04/07/1995     GD tiểu học Dạy và CN Lớp 4D   20 GV
Hợp đồng 
29 Từ Thị Huyền 03/12/1988     ĐH ĐH tiểu học Dạy và CN Lớp 5A, Thư Kí Hội Đồng    22  
30 Vương Thị  Hương 28/5/1977     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5B Tổ phó
 tổ 4+5
24  
31 Lưu Thị Hằng  Nga 29/6/1979     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5C   19  
32 Vũ Thị  Dung 09/12/1988     ĐH GD tiểu học Dạy và CN Lớp 5D BT
Chi đoàn
25  
33 Phạm Thị Minh Trâm 28/09/1988     ĐH GD tiểu học Tổ 4+5 (NTS 8/2017-01/2018)      
34 Nguyễn Thị  Huyền 28/6/1977     ĐH SP Tiếng Anh GV Tiếng Anh, Hoạt động ngoài giờ   26  
35 Hoàng Ngọc Thuỳ  Tâm 26/03/1978     SP Tiếng Anh Dạy Tiếng Anh và CN Lớp 2C   26  
36 Phạm Thị Thuý 16/03/1980     ĐH SP Tiếng Anh CN Lớp 3A, dạy Tiếng Anh    24  
37 Bùi Thị  Bình 02/10/1983     SP thể dục
Thể thao
Dạy Thể dục    23  
38 Nguyễn Thị  Ngọc 12/10/1985     ĐH Tin học Hành chính tin học Dạy tin    
39 Phạm Thị  Thuý 02/12/1985 TC     TC kế toán Hành chính - thủ quỹ       
40 Vũ Thị  12/10/1987 TC     TC Y tế Y tế Phó ban
   
                       
                       
                     
                HIỆU TRƯỞNG    
                (ký và đóng dấu)    
                       
                       
                       
                       
                                           Vũ Quế Nga      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu