Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017- 2018


Biểu mẫu 05

 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

            PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017- 2018

 STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Học sinh sinh năm 2011, hs  học sinh thường trú tại 5 thôn của xã Hồng Thái Đông

HS hoàn thành chương trình lớp 1

HS hoàn thành chương trình lớp 2

HS hoàn thành chương trình lớp 3

HS hoàn thành chương trình lớp 4

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

 

Chương trình của BGD&ĐT

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học2017- 2018

 

 

IV

 Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

 Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học. Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

 

 HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Câu lạc bộ trải nghiệm và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Câu lạc bộ trải nghiệm và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Câu lạc bộ trải nghiệm và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Câu lạc bộ trải nghiệm và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Câu lạc bộ trải nghiệm và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

  

VII

 Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 Năng lực:

Tốt:113/197 Đạt:81/197.

Cần cố gắng: 3/197

Phẩm chất: Tốt:113/197 Đạt:81/197.

Cần cố gắng: 3/197

HT chương trình lớp học: 194/197. Chưa hoàn thành CT lớp học: 3/197

 

Thể lực:

Tốt: 137/197

Đạt: 60/197

Năng lực:

Tốt:66/162 Tốt: 95/162

Cần cố gắng: 1/162

Đạt: 69/162

Phẩm chất: Tốt: 93/162

Đạt: 69/162

 

HT chương trình lớp học: 161/162 Chưa hoàn thành CT lớp học: 1/162

Thể lực:

Tốt: 112/162

Đạt: 50/162

Năng lực: Tốt: 61/136 Đạt 75/136

Phẩm chất: Tốt: 79/136 Đạt 57/136

 

 

 

 

HT chương trình lớp học: 136/136

 

 

 

Thể lực:

Tốt:95/136

Đạt: 41/136

Năng lực: Tốt: 44/125 Đạt 81/125

Phẩm chất: Tốt: 54/125 Đạt 71/125

 

 

 

 

HT chương trình lớp học:

125/125

 

 

 

Thể lực:

Tốt: 84/135

Đạt: 41/135

Năng lực:

Tốt: 39/135 Đạt 96/135

Phẩm chất: Tốt: 52/135 Đạt 83/135

 

 

 

 

HT chương trình tiểu học: 135/135

 

 

 

Thể lực:

Tốt: 94/135

Đạt: 41/135

 

VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

                                                           

                                                         Hồng Thái Đông, ngày  12 tháng 9 năm 2017

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                      Vũ Quế Nga

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu