THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II

Năm học 2014-2015

 

Tổng số học sinh

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tổng số

Trong tổng số

Tổng số

Trong tổng số

Tổng số

 

Tổng số

Trong tổng số

Tổng số

Trong tổng số

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Lớp ghép

Khuyết tật

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Lớp ghép

Khuyết tật

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Lớp ghép

Khuyết tật

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Lớp ghép

Khuyết tật

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Lớp ghép

Khuyết tật

I. Kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tiếng Việt

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

549

119

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

109

48

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Toán

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

549

119

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

109

48

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đạo đức

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tự nhiên và Xã hội

367

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn Thành

367

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Khoa học

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lịch sử và Địa lý

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Âm nhạc

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mĩ thuật

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thủ công, Kĩ thuật

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Thể dục

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ngoại ngữ

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

550

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

109

48

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tin học

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

38

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn Thành

269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

38

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Năng lực

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Đạt

550

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

109

48

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa đạt

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phẩm chất

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Đạt

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Khen thưởng

412

92

51

2

1

 

 

99

47

 

 

 

 

82

37

 

 

 

 

72

34

2

 

 

 

67

33

1

 

 

 

- Giấy khen cấp trường

400

91

50

2

1

 

 

98

46

 

 

 

 

82

37

 

 

 

 

66

30

1

 

 

 

63

32

1

 

 

 

- Giấy khen cấp trên

12

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

1

 

 

 

4

1

 

 

 

 

V. Chương trình lớp học

552

120

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

110

48

 

 

 

 

91

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Hoàn thành

549

119

61

2

1

 

 

137

58

 

 

 

 

109

48

 

 

 

 

90

38

1

 

 

 

94

37

1

 

 

 

Chưa hoàn thành

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. HSDT được trợ giảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. HS.K.Tật không ĐG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. HS bỏ học năm học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu