Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

 

 

 

Số: 148/TB-THHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

 

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH

- Bảo hiểm y tế học sinh: Thực hiện theo hướng dẫn số 392/HD-BHXH ngày 22/08/2019 V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020 của Cơ quan bảo hiểm thị xã Đông Triều.

Mức đóng BHYT: Học sinh tự đóng 563.220 đ/năm.(46.935đ/tháng).

Đối với học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình đóng 160.920 đồng/năm.

Phương thức thu nộp BHYT năm học 2019-2020 như sau:

Đợt 1: (Đối với học sinh lớp 1): BHXH cấp thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2019 đến hết 31/12/2019. Nhà trường thu tiền từ ngày 06/9/2019 lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH trước ngày 18/9/2019.

Đợt 2 (Đối với học sinh toàn trường): Thu và cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng thẻ từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nhà trường tổ chức thu tiền từ ngày 01/12/2019, lập danh sách và tờ khai chuyển cho BHXH trước ngày 15/12/2019.

 

II.CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN

Thực hiện theo Công văn số 795/PGD&ĐT ngày 13/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã từ năm học 2019-2020";

Căn cứ nội dung Biên bản họp CMHS ngày 22/9/2019, và kế hoạch thu chi được Phòng GD&ĐT duyệt, mức thu các khoản như sau:

1. Nước uống tinh khiết (bình nước lọc): 11.000đ/học sinh/tháng x 9 tháng.

2. Trông xe đạp học sinh (Học sinh có đăng ký đi xe đạp):15.000đ/học sinh/tháng 9 tháng.

3. Học Tin học ngoài giờ chính khóa (Học sinh có đăng ký học): Mức thu theo tiết học: 4.500đ/tiết/học sinh (36.000đ/tháng), thu theo tháng.

4. Tiền chi phí cho hoạt động vệ sinh chung: 10.000đ/học sinh/tháng x 9 tháng.

5. Học sinh bán trú:

- Phí chăm sóc bán trú: 140.000 đồng/HS/tháng.

- Tiền ăn + chất đốt: 15.000đồng/HS/ngày  x số ngày ăn thực tế.

- Bổ sung cơ sở vật chất lớp bán trú: 300.000đ/năm, thu 1 lần đầu năm.

6.Học kĩ năng sống theo chương trình ngoài giờ chính khóa: 14.000đồng/HS/tiết x 18 tiết/kỳ = 252.000/kỳ x 2 kỳ.

 

NGƯỜI LẬP

 

 

Phạm Thị Thúy

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu