CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014

( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng

Stt

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

4.104.050.000

 

I

Loại 490, khoản 492

4.104.050.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

3.584.224.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

417.261.000

 

3

Chi mua sắm sửa chữa lớn

90.565.000

 

4

Chi khác

12.000.000

 

III

Loại...., khoản ....

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác ( nếu có )

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

 

             Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu