PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015 LẦN 2


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2014-2015  
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2014-2015
Kiêm nhiệm Tổng số tiết/ tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Vũ Quế Nga 09/01/1975     ĐH ĐH tiểu học Dạy thay khối 1, 2, 3 Bí thư chi bộ. Chi hội trưởng chi hội CTĐ 2 HT
2 Nguyễn Thị Anh  Thu 10/03/1971     ĐH ĐH tiểu học Dạy thay khối 4,5 Phó bí thư chi bộ 4 Phó HT
3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985     ĐH ĐH tiểu học Dạy thay khối 1, 2, 3   4 Phó HT
4 Hà Thị Thu  Hương 06/01/1974     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 1A  TT tổ 1 17  
5 Nguyễn Thị  Thu 18/7/1975     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 1B CTCĐ - Tổ phó
 tổ 1
17  
6 Ngô Thị  Tằm 24/9/1962 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 1C      
7 Vũ Thị Lan  Chi 11/06/1963 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 1D   20  
8 Nguyễn Thị  Lan 20/4/1961 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 1Đ   20  
9 Đinh Thị  Láng 05/01/1963     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 2A   20  
10 Khổng Thị  Tuyết 15/10/1960 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 2B   20  
11 Vũ Thị Quế 25/05/1983     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 2C   20  
12 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 2D   20  
13 Vương Minh  Thu 28/5/1977     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 2Đ   20  
14 Phạm Thị Thu  23/3/1974     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 2A TT tổ 2+3 17  
15 Hà Thị Kim  Oanh 23/11/1976     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 2B Tổ phó
 tổ 2-3
20  
16 Bùi Thị Mĩ  Thuỳ 09/02/1972     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 3C   20  
17 Từ Thị Huyền 03/12/2012     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 3D   20  
18 Phạm Thị  26/01/1964 TC     TC tiểu học Dạy và CN Lớp 3Đ   20  
19 Vương Thị  Hương 28/5/1977     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 4A Tổ phó
 tổ 4-5
20  
20 Vũ Thị  Dung 09/12/1988     ĐH ĐH tiểu học Dạy và CN Lớp 4B BT
Chi đoàn
20  
21 Đỗ Thị  Thuý 20/8/1984     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 4C viết tin bài 15  
22 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/9/1974     ĐH ĐH tiểu học Dạy và CN Lớp 5A TT tổ 4-5 17  
23 Lưu Thị Hằng  Nga 29/6/1979     CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 5B   20  
24 Phạm Thị Minh  Trâm 29/09/1988     ĐH CĐ tiểu học Dạy và CN Lớp 5C, Thư Kí Hội Đồng    18  
25 Nguyễn Thị  Tuyển 28/6/1961 TC     CĐ tiểu học Dạy bộ môn   23  
26 Bùi Thị  Ly 28/12/1989     CĐ tiểu học Dạy bộ môn   23  
27 Bùi Thị  Bình 02/10/1983     CĐ thể dục Dạy Thể dục    23  
28 Nguyễn Thị Hằng  Nga 10/07/1983     CĐ Âm nhạc,
 TC thể dục
Dạy Thể dục    23  
29 Nguyễn Thị  Huệ 30/10/1981     CĐÂm nhạc TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng  Dạy thay
Âm nhạc
2  
30 Nguyễn Thị  Huyền 28/6/1977     ĐH ĐH Tiếng Anh GV Tiếng Anh     23  
31 Phạm Thị Thuý 16/03/1980     ĐH ĐH Tiếng Anh GV  Tiếng Anh    23  
32 Hoàng Ngọc Thuỳ  Tâm 26/03/1978     CĐ Tiếng Anh GV  Tiếng Anh    23  
33 Hà Thị  Hoàn 14/4/1977     ĐH ĐH GDCD,
 (TC Âm nhạc)
Dạy Âm nhạc   23  
34 Nguyễn Thị Thanh  13/07/1987     CĐ Mỹ thuật GV Mic thuật   23  
35 Trần Thị  Nga 16/09/1988     CĐ Mỹ thuật     23  
36 Lương Thị Thơ 01/05/1967     ĐH ĐH kế toán Kế toán      
37 Nguyễn Thị  Ngọc 12/10/1985     ĐH Tin học Hành chính tin học Dạy tin    
38 Phạm Thị  Thuý 02/12/1985 TC     TC kế toán Hành chính - thủ quỹ       
39 Vũ Thị  12/10/1987 TC     TC Y tế Y tế Phó ban
   
40 Hoàng Thi Hằng 14/9/1989 TC     Thư viện -
 thiết bị
Phụ trách Thiết bị - thư viện      
                     
                HIỆU TRƯỞNG    
                (ký và đóng dấu)    
                       
                       
                       
                       
                                                                      Vũ Quế Nga      


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: