THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

Số:  21/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày  23 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 1, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

 

STT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

25/1(28/chạp /Bính Thân)

Vũ Thị Hà

Nhân viên y tế

01683674329

2

26/01 (29/12)

Nguyễn Thị Thu

CTCĐ

01656804460

3

27/01 (30/12)

Lương Thị Thơ

Nguyễn Thị Ngọc

Kế toán

Nhân viên

0962063709

01665985686

4

28/01 (01/01)

Nguyễn Thị Anh Thu

Phạm Thị Thúy

P.Hiệu trưởng

Nhân viên

0977308924

0906073156

5

29/01 (02/01)

Vũ Quế Nga

Lương Thị Thơ

Hiệu trưởng

Kế toán

0914650405

0962063709

6

30/01 (03/01)

Phạm Thị Hương Dịu

Vũ Thị Hà

P.Hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0978627558

01683674329

7

31/01 (04/01)

Nguyễn Thị Kim Oanh

TT tổ 4+5

01282008488

8

01/02 (05/01)

Phạm Thị Thu Hà

TT tổ 2+3

0936578363

9

02/2 (06/01)

Hà Thị Thu Hương

TT tổ 1+2

0982389813

10

03/2 (07/01)

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

0906073156

11

04/2 (08/01)

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

01665985686

12

05/2 (09/01)

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên thư viện

01658882068

 

 Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đồng chí CB, GV, NV hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

Nhà trường trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                           

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Quế Nga

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu