THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 22/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 05 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017

                                                                                                

* Trọng tâm công tác tháng 02/2017:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn chào mừng ngày thành lập đảng 03/2; Thao giảng mừng Đảng mừng Xuân.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch năm học

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

01/2-05/2

Tiếp tục nghỉ Tết Nguyên đán

Toàn trường

06/2

Học bình thường

 

10/2

Họp hội đồng sư phạm

Toàn thể CB, GV, NV

11/2

Tổ chức Tết trồng cây

Toàn thể CB, GV, NV

18, 25/2

Thao giảng mừng Đảng, mừng Xuân

Các tổ CM

20/2

Tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Toàn thể CB, GV, NV

- Tham dự Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tại Phòng Giáo dục

đ/c Vũ Quế Nga

21/2

Tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp Hà Lan

đ/c Bình

22-24/2

Tham gia tập huấn ra đề theo thông tư 22/2016

Đ/c Thu + Đ/c Dịu

 

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                           

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu