Lịch công tác tháng 01/ 2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:01/TB - THHTĐ

                                     ––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ––––––––––––––––––––––––

Hồng Thái Đông, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

                                                              –––––––––––––––––––––

1. Trọng tâm:

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017-2018

- Tham dự  lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi dành cho giáo viên Tiểu học cấp thị xã năm học 2017-2018

- Tổ chức chuyên đề tổ chuyên môn

- Tổ chức thi điền kinh cấp trường, tham gia cấp Tthị xã

- Sơ kết học kỳ I

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp

- Thực hiện chương trình học kỳ II

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019.

2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/01/2018

- Nghỉ tết dương lịch

- Trực trường: + Sáng

                        + Chiều

- Toàn trường

- Đ/c Thúy

- Đ/c Hà

06/01/2018

Họp giao ban hiệu trưởng

- Đ/c Nga

09/01/2018

-T/c điền kinh cấp trường

-T/c chuyên đề tổ CM

- Đ/c Dịu + Bình

- Các tổ CM

10/01/2018

- Thi viết chữ đẹp cấp trường

Đ/c Anh Thu

11-12/01/2018

Kiểm tra cuối kỳ I

Chiều: Tham dự tổng  kết hội thi GV dạy giỏi cấp Thị xã

 Toàn trường

Hiệu trưởng + GV đạt giải GV giỏi CS

15/01/2018

- Thực hiện chương trình học kỳ II

- Hoàn thành kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019

- Toàn trường

- Hiệu trưởng

18- 19/01/2018

- Tham gia thi điền kinh Thị xã

- Đ/c Dịu + Bình

24-25/01/2018

Kiểm tra toàn diện 04 giáo viên

- Ban KT nội bộ

27-28 /01/2018

Tổ chức chuyên đề cấp trường

Họp Ban ĐDCM HS lớp + Trường

BGH + GV

BGH + GVCN

Ghi chú: - Ngoài Lịch công tác nêu trên, BGH và các bộ phận chuyên môn của  nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của PGD. Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của BGH, các bộ phận chuyên môn, các đồng chí truy cập qua địa chỉ sau: https://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac./.

 

Nơi nhận:

 -Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các bộ phận chuyên môn;

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu